Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Report33

Smluvní strany:

Provozovatel: Media33 s.r.o., Bělohorská 1667/58, 16900, Praha 6, IČ: 08616728, (dále jen „provozovatel“)
Uživatel: Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Report33 (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání uživatelem může provozovatel internetové aplikace Report33 uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí licence na využívání aplikace Report33, což je služba sloužící zejména k vytváření marketingových přehledů na základě dat z Google Analytics, importu nákladů z reklamních systémů a automatických upozornění týkající se výše kreditu. Veškeré know-how obsažené v této internetové aplikaci je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Report33. Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu. Uživatel není oprávněn provádět změny v aplikaci, upravovat ji nebo zneužívat případné chyby. Uživatel je povinen užívat aplikaci v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami. Pakliže by existovali v aplikaci chyby či existovali nějaké náměty na vylepšení aplikace Report33, nechť uživatel tuto informaci předá na bug@report33.cz.

Provozovatel bere na vědomí technické chyby, pokud je uživatel nahlásí obratem. Nejpozději však do 14 dnů, od toho kdy nastanou.

Platby

Kompletní ceník je k dispozici před samotnou registrací uživatele na adrese https://report33.cz/stranky/cenik. Na základě tohoto ceníku si uživatel může zvolit tarif, který mu bude vyhovovat. Cena za užívání aplikace je splatná vždy předem a to na základě zvoleného tarifu. Na základě realizované platby uživatelem je uživateli zpřístupněna kompletní aplikace v internetovém prohlížeči. Za realizovanou platbu se rozumí okamžik, kdy byly finanční prostředky připsány provozovateli na bankovní účet. Na základě této platby je pak uživateli vystaven doklad – faktura o uhrazení.

Doklad – faktura bude uživateli zaslána na email, který poskytl při registraci. Pakliže uživatel zjistí nesrovnalosti je oprávněn a povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů od zjištění této skutečnosti.

Pakliže nedojde k realizované platbě ve stanovém termínu, bude provozovatel nucen ukončit poskytování licence a to do doby dokud k realizované platbě nedojde.  

Doba trvání licence, zánik licence

Licence se poskytuje na dobu neurčitou. Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:

Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Uživatel používá aplikaci Report33 z vlastní vůle. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Report33. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020. Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.

Osobní údaje a měření

Více o zpracování osobních údajů a měření Vaší návštěvnosti naleznete této stránce.