I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností společnost Media33 s.r.o., IČ 08616728, se sídlem Bělohorská 1667/58, 169 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, e-mail: office@report33.cz
  • Uživatelem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání aplikace Report33
 2. Společnost vyvíjí a poskytuje k užívání webovou aplikaci sloužící zejména k vytváření marketingových přehledů na základě dat z Google Analytics, importu nákladů z reklamních systémů a automatických upozornění týkající se výše kreditu. Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://app.report33.cz/ (dále jen aplikace).
 3. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpověď postačí zaslat e-mailem na adresu office@report33.cz.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 18. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Uživatel souhlasí, že odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem započne zpracovávání osobních údajů společností, která je správcem osobních údajů.
 3. Jedná se o tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace.
 4. Osobní údaje uvedené v čl. II. 3 budou zpracovávány za účelem poskytování služeb zpřístupněním aplikace (plnění smlouvy) a za účelem vyřizování dotazů zákazníků prostředním dotazovacího formuláře (plnění smlouvy).
 5. Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám
 7. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

III. Funkčnost aplikace Report33

 1. Přihlašovací údaje
  1. Při využívání webové aplikace Report33 je nutné pro synchronizaci dat z marketingových nástrojů, zejména pak Google Analytics, Facebook, Sklik provést přihlášení. K vašim přihlašovacím údajům (jméno a heslo), nemá aplikace přistup, jelikož přihlášení je realizováno vždy na straně marketingového nástroje tj. Facebook.com, Sklik či Google. Neexistuje tedy žádná možnost, že by se prostřednictvím aplikace Report33 někdo k vašemu účtu přihlásil. Aplikaci můžete kdykoliv bez účasti provozovatele ukončit přístup. Toto realizuje uživatel prostřednictvím svého účtu dané služby (Facebook.com, Sklik, Google). Veškerá data přijatá aplikací Report33 jsou kompletně zašifrovány.
 2. Vaše data, statistiky
  1. Během synchronizace údajů prochází naším serverem vaše data, statistiky ze systémů. Tyto statistiky nijak neanalyzujeme ani je dále nezpracováváme. Plně respektujeme, že se jedná o vaše zcela privátní data.
 3. Fakturační údaje
  1. Pro účely uhrazení poplatku za užívání aplikace jsou vaše fakturační údaje využívány za účelem plnění smlouvy (vystavení faktury). Pro vystavování faktury používáme aplikaci Flexibee, kde jsou uloženy data vašich fakturačních údajů.
 4. Google Analytics
  1. Návštěvnost na stránkách Report33.cz, Report33.com sledujeme pomocí Google Analytics. Data jsou zasílána na servery společnosti Google. Této společnosti nejsou poskytovány žádné osobní údaje. Takto naměřená data jsou využívány pro zlepšení aplikace Report33.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Součástí Privacy Policy je Cookie Policy, která popisuje užívání cookies na webu aplikace.
 3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 5. 2021.